Stock Clearance | ΔΩΡΕΑΝ Επιστροφές

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «www.curiousstreet.com» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ‘ηλεκτρονικό κατάστημα’ ή ‘ιστότοπος’) που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.»,  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 42 – Τ.Κ. 12133 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094006237 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000249401000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@zampa.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος:210-5759405 (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας η ‘Εταιρεία’). Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.curiousstreet.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία ‘επισκέπτης’ ή/και ‘χρήστης’ ή/και ‘πελάτης’) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

      1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του www.curiousstreet.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

     2. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

 

     3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους για οποιαδήποτε αιτία.

 

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

     4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

 

     5. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα προϊόντα χωρίζονται σε διαθέσιμα και άλλα που δεν υπάρχουν στην αποθήκη της Εταιρείας. Το www.curiousstreet.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων.

 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι τα προϊόντα με σε προσφορά / έκπτωση. Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παραγγελίας καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο support@curiousstreet.com) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

 

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο  και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

     6. Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο www.curiousstreet.com είναι προαιρετική. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Στο καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει.
 • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Να δει παλιές παραγγελίες του.
 • Να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του.

 

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το www.curiousstreet.com ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ολοκληρώνεται επιτυχώς εγγράφως με επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλεται από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη.

 

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο www.curiousstreet.com, (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, τους οποίους Όρους και Πολιτική δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου.

 

     7. Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)

Τα newsletters τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Το www.curiousstreet.com δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο ‘Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία’. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία (e-mails) που λαμβάνει (Opt-out).

 

     8. Διαδικασία Αγοράς - Υποβολή Παραγγελίας μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που περιγράφεται ή να συνεχίσει ως επισκέπτης. Για την υποβολή παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, γνωστοποιούνται στον πελάτη τα κατωτέρω καθώς και οι Όροι Χρήσης, τα οποία δηλώνει ότι ρητά έλαβε γνώση και αποδέχεται, ήτοι:

 

 1. Τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος που επισκέφθηκε και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει ουδαμώς την Εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
 2. Η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. της Εταιρείας.
 3. Η συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως στην παραγγελία αποτυπώνονται και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου (επίσης υπολογίζονται στο σώμα της παραγγελίας) και κάθε άλλη δαπάνη. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις επίσης γνωστοποιείται στο σώμα της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από τη διαβίβαση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη. Οι τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.
 4. Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, ή προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των παραπόνων, οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 5. Υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 6. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
 7. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, καθώς και η δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 8. Η υποχρέωση πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας με την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής με ευανάγνωστη σήμανση που αναγράφει ‘Παραγγελία με Υποχρέωση Πληρωμής’.
 9. Κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
 10. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, καθώς και η ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης και εναντίωσης.

 

     9. Διαδικασία Αγοράς - Υποβολή Παραγγελίας μέσω Τηλεφώνου

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί δύναται να υποβάλει παραγγελία και τηλεφωνικά στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου 210-5759405. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες δύναται να πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 15:00. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για όλες τις τηλεφωνικές παραγγελίες, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e-mail).

 

      10. Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της Εταιρείας, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της Εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχει ο πελάτης εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

      11. Αποδοχή Παραγγελίας - Κατάρτιση Πώλησης

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η Εταιρεία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κλπ., με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) η Εταιρεία θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της Εταιρείας, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Η Εταιρεία απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

 

Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την Εταιρεία αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρείας και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

 

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (210-5759405), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) (στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@curiousstreet.com).

 

      12. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Το www.curiousstreet.com διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

 

      13. Τρόποι Πληρωμής

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις χρήσης πιστωτικής κάρτας ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών τρίτων παρόχων, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου του τρίτου παρόχου, ο οποίος παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο τρίτο πάροχο (με βάση και τους όρους χρήσης που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών του από τον πελάτη και τους οποίους ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει και να έχει αποδεχτεί πριν από την εγγραφή του στις συγκεκριμένες υπηρεσίες). Έκαστος τρίτος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών πληρωμών υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των πελατών. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας ή με τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Εξυπακούεται ότι ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση  στο σύστημα πληρωμών των στοιχείων που απαιτούνται για την διενέργεια των πληρωμών. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και όταν η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω άλλων παρόχων ή μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα εκάστοτε τραπεζικά ιδρύματα, οπότε και ο πελάτης δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς τους παρόχους και για αυτές τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες.

 

Οι κάτωθι τρόποι πληρωμών είναι αποδεκτοί για συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος:

 

Α) Με Χρεωστική ή Πιστωτική κάρτα

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής (Visa (Credit, Debit, Business), Mastercard (Credit, Debit, Business, Maestro), Diners (International), American Express/Diners issued by Alpha Bank και American Express (International)) είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως ανεγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η Εταιρεία. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της τράπεζας Alpha Bank. Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης (η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από προμηθευτές). Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

 

Β) Με αντικαταβολή (ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος και Κύπρου)

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της Εταιρείας κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για όλα τα ποσά. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e-mail).

Το κόστος της αντικαταβολής για την Ελλάδα είναι 1,40 ευρώ και για την Κύπρο 2,70 ευρώ. (Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος το κόστος της αντικαταβολής δεν επιστρέφεται.)

 

Γ) Μέσω Masterpass Wallet

Oι online αγορές με τη χρήση Masterpass, γίνονται με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του παγκοσμίου δικτύου πληρωμών της Mastercard. Αποθηκεύοντας όλες τις κάρτες και τις διευθύνσεις των χρηστών στο ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) της συνεργαζόμενης τράπεζας επιλογής του χρήστη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών από τη Mastercard κάνει το online checkout ασφαλές και γρήγορο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Masterpass.gr

 

      14. Τρόποι Αποστολής

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται μέσω courier (ACS και DHL). Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης επιλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στον πελάτη με την ανάλυση της παραγγελίας του.

 

Όλες οι παραγγελίες εντός Ελλάδος και οι απλές παραγγελίες (Cyprus Standard Delivery) εντός Κύπρου πραγματοποιούνται από την ACS courier. Οι λοιπές παραγγελίες εκτός Ελλάδος και οι εξπρές παραγγελίες εντός Κύπρου (Cyprus Express Delivery) πραγματοποιούνται από την DHL courier.

 

Οι παραγγελίες των διαθέσιμων προϊόντων που εκτελούνται μέσω απλού courier παραδίδονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών εντός της περιφέρειας Αττικής, Ελλάδος  από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την Εταιρεία, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η παράδοση των μη διαθέσιμων προϊόντων που εκτελούνται μέσω απλού courier σε περιοχές εντός Ελλάδος που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες παραδίδονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές κλπ.), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

 

Οι παραγγελίες των διαθέσιμων προϊόντων για Κύπρο που εκτελούνται μέσω απλού courier παραδίδονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και μέσω εξπρές courier παραδίδονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

 

Οι παραγγελίες των διαθέσιμων προϊόντων για αποστολή εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδίδονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις σε αποστολές που προκλήθηκαν από καιρικές συνθήκες, διεθνή τελωνιακά θέματα ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία, ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τούτο κατά την παραγγελία του σε σχόλιο. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ωστόσο να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της ως άνω προθεσμίας και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κατά την αποστολή της επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης παραγγελίας ή τηλεφωνικώς, αφού έχει λάβει υπόψη της τη δυνατότητα παράδοσης κατά τα ανωτέρω.

 

Παρακαλούμε φροντίστε να είναι κάποιος διαθέσιμος να παραλάβει και να υπογράψει για την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση παράδοσης σε χώρο υπόδειξης του πελάτη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ορισθείσες προθεσμίες στην διεύθυνση παράδοσης που έχει ορίσει ο πελάτης, αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης σχετικό ειδοποιητήριο και, στη συνέχεια, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνεί με την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να συνεννοηθεί για την εκ νέου απόπειρα αποστολής του προϊόντος, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στην Εταιρεία, οπότε και η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την ακύρωση της σύμβασης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης. Εάν ο πελάτης εξακολουθεί να επιθυμεί την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλει σχετική παραγγελία εκ νέου.

 

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η Εταιρεία όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της Εταιρείας να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η Εταιρεία αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την Εταιρεία). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

      15. Έξοδα Αποστολής Παραγγελίας

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιβαρύνσεις που επιβάλλει μονομερώς το courier (ο πελάτης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία ταχυμεταφορών για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).

 

Η απλή παράδοση εντός Ελλάδος κοστίζει τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 3,50) και για παράδοση το Σάββατο θα επιβάλλεται το έξτρα κόστος του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€1,50) ανά αποστολή.

 

Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού υπολογίζονται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Απλή παράδοση εντός Κύπρου εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€7,50)
 • Εξπρές παράδοση εντός Κύπρου είκοσι ευρώ (€ 20,00)
 • Απλή παράδοση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεκαοκτώ ευρώ (€ 18,00)
 • Εξπρές παράδοση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είκοσι οκτώ ευρώ (€ 28,00)
 • Παγκόσμια παράδοση, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριάντα πέντε ευρώ (€ 35,00)

 

      16. Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος ο πελάτης μπορεί να ειδοποιήσει την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο 210-5759405 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση support@curiousstreet.com αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος. Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Οι επιστροφές εντός Ελλάδος, θα πραγματοποιούνται δωρεάν, χωρίς χρέωση του πελάτη. Οι επιστροφές εκτός Ελλάδος θα γίνονται με χρέωση του πελάτη.

Αν όντως το προϊόν εξακριβωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων του προϊόντος.

 

Οι επιστροφές αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.»,  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 42 – Τ.Κ. 12133. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε άλλη διεύθυνση της εταιρείας.

 

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας γίνεται επίσης δεκτή στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση ή την αποστολή). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία.
 4. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της Εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
 5. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιείται μέσω courier.
 6. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται ακύρωση της συναλλαγής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της Εταιρείας σύμφωνα με τους παρόν Όρους Χρήσης.
 7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 8. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους.

 

      17. Πολιτική Αλλαγών και Ακυρώσεων

Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει ένα προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, για το ίδιο προϊόν σε άλλο μέγεθος ή χρώμα, όταν το προϊόν με το οποίο επιθυμεί να το αλλάξει έχει την ίδια τιμή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στην διεύθυνση της επιλογής του. Η διαδικασία αλλαγής διέπεται από τους κανόνες επιστροφών που αναφέρονται. 

 

Το νέο προϊόν θα αποστέλλεται στην αρχική διεύθυνση παράδοσης. Εάν το επιθυμητό νέο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα επιστρέφεται το αντίτιμο της παραγγελίας στον πελάτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει κάποιο άλλο διαφορετικό προϊόν θα πρέπει να επιστρέψει την αρχική του παραγγελία στην Εταιρεία και να παραγγείλει το προϊόν που επιθυμεί πραγματοποιώντας εκ νέου παραγγελία.

 

Αλλαγές που φθάνουν στην Εταιρεία μετά από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης της Εταιρείας για την αλλαγή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία μόνον προτού λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία στέλνοντάς στην Εταιρεία ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου (e-mail) με τον αριθμό της παραγγελίας στο support@curiousstreet.com ή καλώντας την Εταιρεία στο 210-5759405.

 

      18. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

 

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν.

 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της φόρμας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που συνοδεύει την παραγγελία σας, ή στέλνοντάς μας email στο support@curiousstreet.com με το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό παραγγελίας σας και την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

 

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

 

Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα καταβάλει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδεικνύει ο πελάτης με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην δήλωση υπαναχώρησης ή τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο που αναγράφεται στη δήλωση υπαναχώρησης ή με συμπλήρωση των στοιχείων του λογαριασμού του στην δήλωση υπαναχώρησης, κατ’ επιλογή του πελάτη. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της εφόσον κατέθεσε το ποσό στον δηλωθέντα λογαριασμό (η ορθότητα του οποίου αποτελεί υποχρέωση του πελάτη) και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος του πελάτη.

 

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ανακοίνωσε στην Εταιρεία την απόφασή του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης παρά μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν η Εταιρεία έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά η ίδια) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση. Κατ’ εξαίρεσιν, δαπάνες παράδοσης δεν επιστρέφονται σε παραγγελίες εντός Ελλάδος καθώς το κόστος της απλής τυποποιημένης παράδοσης που οφείλει η Εταιρεία να επιστρέψει συμψηφίζεται με το κόστος επιστροφής το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Εταιρεία.

 

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία για μείωση της αξίας των προϊόντων η οποία προκλήθηκε από χρήση του πελάτη άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

 

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση καθώς και σε προϊόντα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη ή είναι σαφώς εξατομικευμένα. 

 

      19. Προϊόντα και Πληροφορίες - Ευθύνη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόν Όροι Χρήσης. Το www.curiousstreet.com ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι των χρηστών του ή/και οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, και (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

 

Επιπλέον το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το προορίζει ο χρήσης, και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

 

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Το www.curiousstreet.com ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης του χρήστη από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει.

 

       20. Ευθύνη Επισκέπτη ή/και Χρήστη ή/και Πελάτη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της  Εταιρείας που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

 

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται μεταξύ άλλων:

 1. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 2. Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (Password) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@curiousstreet.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 3. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 4. Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Επιπλέον απαγορεύεται στο χρήστη μεταξύ άλλων:

 1. Η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
 2. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που: (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, και (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος.
 3. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.
 4. Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κλπ.) του ιστότοπου.

 

      21. Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία το ηλεκτρονικό κατάστημα www.curiousstreet.com είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

 

Για τις οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.

 

Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η Εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εξωδικαστική – Εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Χρήστη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

 

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει, στα πλαίσια της καλής πίστης, το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, για την επίλυση  οιασδήποτε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα. 

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ.

 

      22. Λοιποί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

 1. Να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών.
 2. Να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε μέρος αυτού.
 3. Οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη του ιστότοπου να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.
 4. Να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη.
 5. Να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και τις χρεώσεις.
 6. Να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις κλπ.

 

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν  ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies.

 

Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπτεμβρίου 2018.